Blaze Fighters

 

welcome to the world as seen through my eyes

Blaze fighters member

99 Kiuchi

11 Inamura

13 Kaino

10 Sunasaka

21 Tsuji

18 fumimoto

15 Takeda

  0 Yoshida

  2 Hikaru

16 Kitamura

  9 Satou

25 Shindou

  1 Uehara

  5 Saitou

  7 Sawano

27 Inoue

34 Kawasaki

32 Kayo / Manager*

Copyright © 2007-2014 Blaze Fighters allrights rezerved,